วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2554

รายละเอียดของโรงพยาบาลปทุมธานี

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลปทุมธานี


โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 7 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว  ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2598-8888 โทรสาร 0-2581-0025   มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเรือนพักผู้ป่วย 25 เตียง และได้เติบโตขยายขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 377 เตียง และได้มีการปรับปรุง ก่อสร้างอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งมีการพัฒนาเทคนิคบริการ พฤติกรรมบริการ และพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง


รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

เมษายน 2497 – เมษายน 2498
นายแพทย์อนันต์ พวงทับทิม
เมษายน 2498 – กันยายน 2513
นายแพทย์ชรัต ชุณหศิริรักษ์
กันยายน 2513 – กันยายน 2531
นายแพทย์รัชชัย เหราบัตย์
มกราคม 2532 – ตุลาคม 2532
นายแพทย์พัฒนะ ศรุตานนท์
ตุลาคม 2532 – กันยายน 2539
นายแพทย์มนัส วุฒิวัฒน์
พฤศจิกายน 2539 – กุมภาพันธ์ 2545
แพทย์หญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์
มีนาคม 2545 - กุมภาพันธ์ 2546
นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย
กุมภาพันธ์ 2546 - ตุลาคม 2550
นายแพทย์ปราโมทย์ สุขวิชชัย
ตุลาคม 2550 - ปัจจุบัน
นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลปทุมธานี
เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ของโรงพยาบาลปทุมธานี
ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ


พันธกิจของโรงพยาบาลปทุมธานี
1.ให้บริการสุขภาพระดับตติยภูมิ แบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
2.พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำการวิจัยด้านสาธารณสุข ร่วมผลิตและฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุข
3.สร้างและสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับ โดยประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

Core Values ของโรงพยาบาลปทุมธานี
1.Patient & Customer Focus* ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
2.Teamwork* ทำงานเป็นทีม
3.Community and Social Responsibility* รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม


ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลปทุมธานี
1.พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
2.พัฒนาสถานีบริการเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และการเข้าถึงบริการ
3.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
4.พัฒนาระบบการสื่อสาร และการประสานงาน
5.พัฒนาระบบการวางแผน การจัดสรรทรัพยากรและติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

2 ความคิดเห็น: